Treo Cổ

Bạn còn 10 mạng nữa.
Chọn một trong những chữ cái sau đây: