Top 25 Language Twitterer Accounts 2014


Hãy xem bảng xếp hạng Top 25 người yêu ngôn ngữ 2014 của hạng mục "Tài khoản Twitter" ở dưới đây. Hạng mục này bao gồm những tài khoản Twitter của các giáo viên ngoại ngữ, phiên dịch, biên dịch viên, và những người đam mê ngôn ngữ khác. Xin chúc mừng những người thắng cuộc! (Xem kết quả năm 2013 ở đây)

Make sure to check out the Top 100 for each category as well:

Thanks to everyone that wrote, nominated and voted for these blogs! We hope to see you back on Lexiophiles soon, and look forward to seeing your contributions to the bab.la dictionaries.

Bình luận