Dịch từ "Yemen" từ Ý sang Pháp


Có phải ý bạn là Yémen
IT

Nghĩa của "Yemen" trong tiếng Pháp

volume_up
Yemen {danh (r)}
FR

IT Yemen
volume_up
{danh từ riêng}

1. địa lý

Yemen
volume_up
Yémen {danh (r)}