Dịch từ "industria a uso intensivo di capitali" từ Ý sang Anh

IT

Nghĩa của "industria a uso intensivo di capitali" trong tiếng Anh

IT industria a uso intensivo di capitali
volume_up
{từ giống cái}

industria a uso intensivo di capitali

Cách dịch tương tự của từ "industria a uso intensivo di capitali" trong tiếng Anh

industria danh từ
a. danh từ
English
A danh từ
English
a giới từ
uso danh từ
usare động từ
intensivo tính từ
English
di danh từ
English
di trạng từ
English
di giới từ
dire động từ
capitali danh từ
capitale danh từ
capitale tính từ