Dịch từ "chợ đồ cũ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "chợ đồ cũ" trong tiếng Anh

VI

chợ đồ cũ {danh từ}

chợ đồ cũ (từ khác: chợ trời)

Cách dịch tương tự của từ "chợ đồ cũ" trong tiếng Anh

chợ danh từ
đồ danh từ
danh từ
English
tính từ
chờ động từ
English
chõ danh từ
English
cho động từ
cho giới từ
English
chở động từ
English
chỗ danh từ
cứ liên từ
English
cu danh từ
danh từ
English
đơ tính từ
English
đờ tính từ
English
độ danh từ
độ động từ
English
đỏ tính từ
English
đô danh từ
English
đó trạng từ
English
đó đại từ
English
đổ động từ
English