Dịch từ "bitmut" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bitmut" trong tiếng Anh

bitmut {danh}
EN
VI

bitmut {danh từ}

1. hóa học