Dịch từ "binh sĩ tinh nhuệ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "binh sĩ tinh nhuệ" trong tiếng Anh

VI

binh sĩ tinh nhuệ {danh từ}

1. quân sự
binh sĩ tinh nhuệ