Dịch từ "binh khí sẵn sàng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "binh khí sẵn sàng" trong tiếng Anh

VI

binh khí sẵn sàng {trạng từ}

binh khí sẵn sàng
Những từ khác