Dịch từ "binh dịch" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "binh dịch" trong tiếng Anh

binh dịch {danh}
VI

binh dịch {danh từ}

1. quân sự

Cách dịch tương tự của từ "binh dịch" trong tiếng Anh

dịch động từ
chế độ quân dịch danh từ
English
giao dịch danh từ
binh đoàn danh từ
dung dịch danh từ
English
bộ biên dịch danh từ
English
biên dịch động từ
English
bản dịch danh từ
mậu dịch danh từ
trình biên dịch danh từ
English
binh đao tính từ
English
thể dịch danh từ
English
người giao dịch danh từ
English
diễn dịch động từ
binh lính danh từ
English
Những từ khác
Vietnamese
  • binh dịch