Dịch từ "binh đoàn tinh nhuệ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "binh đoàn tinh nhuệ" trong tiếng Anh

VI

binh đoàn tinh nhuệ {danh từ}

1. quân sự
binh đoàn tinh nhuệ