Dịch từ "bikini" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bikini" trong tiếng Anh

bikini {danh}
EN

Nghĩa của "bikini" trong tiếng Việt

VI

bikini {danh từ}

EN

bikini {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "bikini":

bikini
English
Những từ khác
Vietnamese
  • bikini