Dịch từ "bi xoay" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bi xoay" trong tiếng Anh

bi xoay {danh}
VI

bi xoay {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "bi xoay" trong tiếng Anh

xoay động từ
bi hoài tính từ
English
bi đát tính từ
bi quan tính từ
xoay xoay động từ
English
bi kịch tính từ
English
bi kịch danh từ
bi cảm tính từ
bi ai tính từ
bi ca danh từ
English
bi ký học danh từ
English
bi thương tính từ
English
bi da danh từ
English
bi hài kịch danh từ