Dịch từ "bi ký học" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bi ký học" trong tiếng Anh

bi ký học {danh}
VI

bi ký học {danh từ}

bi ký học

Cách dịch tương tự của từ "bi ký học" trong tiếng Anh

học động từ
English