Dịch từ "bi hài kịch" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bi hài kịch" trong tiếng Anh

VI

bi hài kịch {danh từ}

1. sân khấu
bi hài kịch