Dịch từ "bi-a" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bi-a" trong tiếng Anh

bi-a {nhiều}
EN
VI

bi-a {số nhiều}

Cách dịch tương tự của từ "bi-a" trong tiếng Anh

bi hoài tính từ
English
bi đát tính từ
bi quan tính từ
bi kịch tính từ
English
bi kịch danh từ
ê a danh từ
English
bi cảm tính từ
bi ai tính từ
một a danh từ
English
bi ca danh từ
English
bi ký học danh từ
English
bi thương tính từ
English
bi da danh từ
English
bi xoay danh từ
English
bi hài kịch danh từ