Dịch từ "biện pháp an ninh" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biện pháp an ninh" trong tiếng Anh

VI

biện pháp an ninh {số nhiều}

biện pháp an ninh