Dịch từ "biện pháp ẩn dụ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biện pháp ẩn dụ" trong tiếng Anh

VI

biện pháp ẩn dụ {danh từ}

1. văn học
biện pháp ẩn dụ (từ khác: phép ẩn dụ)