Dịch từ "biện pháp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biện pháp" trong tiếng Anh

biện pháp {danh}
biện pháp {động}
VI

biện pháp {danh từ}

Ví dụ về cách dùng từ "biện pháp" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnameseáp dụng biện pháp

Cách dịch tương tự của từ "biện pháp" trong tiếng Anh

biện động từ
biện luận động từ
phương pháp danh từ
English
phạm pháp tính từ
English
luật pháp danh từ
English
biện hộ động từ
hội nghị lập pháp danh từ
English
biện bác động từ
bất hợp pháp trạng từ
English
không hợp pháp tính từ
khoa luật pháp danh từ
hành pháp tính từ
English