Dịch từ "biện chính" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biện chính" trong tiếng Anh

biện chính {động}
VI

biện chính {động từ}

Cách dịch tương tự của từ "biện chính" trong tiếng Anh

biện động từ
chính tính từ
chính trạng từ
chính danh từ
English
công chính tính từ
English
biện luận động từ
liêm chính tính từ
English
chế độ quan liêu hành chính danh từ
biện hộ động từ
English