Dịch từ "biện" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biện" trong tiếng Anh

biện {động}
biện lý {danh}
biện pháp {danh}
EN
biện chính {động}

Ví dụ về cách dùng từ "biện" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.