Dịch từ "biểu thị đặc điểm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu thị đặc điểm" trong tiếng Anh

VI

biểu thị đặc điểm {động từ}

biểu thị đặc điểm (từ khác: định rõ đặc tính)