Dịch từ "biểu tự" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu tự" trong tiếng Anh

biểu tự {danh}
VI

biểu tự {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biểu tự" trong tiếng Anh

biểu động từ
English
Hán tự tính từ
English
thứ tự danh từ
English
biểu thức danh từ
English
biểu đạt động từ
English
ký tự danh từ
biểu lộ danh từ
English
biểu lộ động từ
English
tương tự tính từ
biểu dương danh từ
English
biểu hiện tính từ
biểu hiện động từ
thập tự danh từ
English
trình tự danh từ
English
biểu diễn danh từ
English
biểu thị danh từ
English