Dịch từ "biểu tượng cho" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu tượng cho" trong tiếng Anh

VI

biểu tượng cho {động từ}

biểu tượng cho (từ khác: tượng trưng cho)

Cách dịch tương tự của từ "biểu tượng cho" trong tiếng Anh

biểu động từ
English
cho động từ
cho giới từ
English