Dịch từ "biểu phí" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu phí" trong tiếng Anh

biểu phí {danh}
EN
VI

biểu phí {danh từ}

biểu phí (từ khác: chi phí, giá cả, giá)

Cách dịch tương tự của từ "biểu phí" trong tiếng Anh

biểu động từ
English
phí danh từ
English
miễn phí tính từ
English
biểu thức danh từ
English
biểu đạt động từ
English
biểu lộ danh từ
English
biểu lộ động từ
English
phụ phí danh từ
English
biểu dương danh từ
English
biểu hiện tính từ
biểu hiện động từ
hoang phí tính từ
lãng phí tính từ
English
phung phí tính từ
English
một cách hoang phí trạng từ
English
biểu diễn danh từ
English
biểu thị danh từ
English