Dịch từ "biểu diễn tùy hứng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu diễn tùy hứng" trong tiếng Anh

VI

biểu diễn tùy hứng {động từ}

biểu diễn tùy hứng (từ khác: ứng khẩu, ứng tác)