Dịch từ "biểu dương lực lượng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu dương lực lượng" trong tiếng Anh

VI

biểu dương lực lượng {danh từ}

biểu dương lực lượng

Ví dụ về cách dùng từ "biểu dương lực lượng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebiểu dương lực lượng