Dịch từ "biểu dương" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu dương" trong tiếng Anh

EN
VI

biểu dương {danh từ}

Ví dụ về cách dùng từ "biểu dương" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebiểu dương lực lượng

Cách dịch tương tự của từ "biểu dương" trong tiếng Anh

biểu động từ
English
dương danh từ
English
du dương danh từ
English
biểu thức danh từ
English
biểu đạt động từ
English
biểu lộ danh từ
English
biểu lộ động từ
biểu hiện tính từ
biểu hiện động từ
biểu diễn danh từ
English
biểu thị danh từ
English
tán dương động từ
English
tán dương tính từ
English
biểu kiến tính từ
English
đáng tán dương tính từ
biểu tự danh từ
English
Bắc đại dương danh từ