Dịch từ "biểu chương" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu chương" trong tiếng Anh

VI

biểu chương {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biểu chương" trong tiếng Anh

biểu động từ
English
chương danh từ
biểu thức danh từ
English
biểu đạt động từ
English
biểu lộ danh từ
biểu lộ động từ
biểu dương danh từ
English
biểu hiện tính từ
biểu hiện động từ
biểu diễn danh từ
English
biểu thị danh từ
English
biểu kiến tính từ
English
huân chương danh từ
English
biểu tự danh từ
English
huy chương danh từ
English