Dịch từ "biểu đồ tổ chức" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu đồ tổ chức" trong tiếng Anh

VI

biểu đồ tổ chức {danh từ}

1. kinh doanh
biểu đồ tổ chức