Dịch từ "biểu đồ phát triển" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu đồ phát triển" trong tiếng Anh

VI

biểu đồ phát triển {danh từ}

biểu đồ phát triển