Dịch từ "biểu đồ bức xạ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biểu đồ bức xạ" trong tiếng Anh

VI

biểu đồ bức xạ {danh từ}

1. vật lý
biểu đồ bức xạ