Dịch từ "Biển Thái Bình Dương" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Biển Thái Bình Dương" trong tiếng Anh

VI

Biển Thái Bình Dương {danh từ riêng}

1. địa lý
Biển Thái Bình Dương