Dịch từ "biển quảng cáo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển quảng cáo" trong tiếng Anh

VI

biển quảng cáo {danh từ}

biển quảng cáo (từ khác: biển hàng)

Cách dịch tương tự của từ "biển quảng cáo" trong tiếng Anh

cáo tính từ
English
cáo danh từ
English
biển danh từ
tập quảng cáo danh từ
English
tờ rơi quảng cáo danh từ
English