Dịch từ "Biển Phong Phú" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Biển Phong Phú" trong tiếng Anh

Biển Phong Phú {danh (r)}
VI

Biển Phong Phú {danh từ riêng}

1. chiêm tinh học
Biển Phong Phú

Cách dịch tương tự của từ "Biển Phong Phú" trong tiếng Anh

biển danh từ
phong động từ
phong danh từ
English