Dịch từ "biển Nhật Bản" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Nhật Bản" trong tiếng Anh

biển Nhật Bản {danh (r)}
VI

biển Nhật Bản {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Nhật Bản

Ví dụ về cách dùng từ "biển Nhật Bản" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biển Nhật Bản" trong tiếng Anh

nhật danh từ
English
biển danh từ
bản danh từ