Dịch từ "Biển Nam Hải" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Biển Nam Hải" trong tiếng Anh

Biển Nam Hải {danh (r)}
VI

Biển Nam Hải {danh từ riêng}

1. địa lý
Biển Nam Hải

Cách dịch tương tự của từ "Biển Nam Hải" trong tiếng Anh

hải danh từ
English
biển danh từ