Dịch từ "Biển Khủng Hoảng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Biển Khủng Hoảng" trong tiếng Anh

VI

Biển Khủng Hoảng {danh từ riêng}

1. chiêm tinh học
Biển Khủng Hoảng

Cách dịch tương tự của từ "Biển Khủng Hoảng" trong tiếng Anh

biển danh từ
cuộc khủng hoảng danh từ
English