Dịch từ "biển Chết" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Chết" trong tiếng Anh

biển Chết {danh (r)}
VI

biển Chết {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Chết

Cách dịch tương tự của từ "biển Chết" trong tiếng Anh

biển danh từ
chết tính từ
English
chết động từ
chết danh từ
English
chết
đã chết tính từ
English
biển lận động từ
biển thủ động từ
điều rủi ro gây chết danh từ
English
biển báo danh từ
English
biển có nhiều đảo danh từ
thần chết danh từ
English
làm chết tính từ
English
vốn chết danh từ
English