Dịch từ "biển Ca-ri-bê" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Ca-ri-bê" trong tiếng Anh

biển Ca-ri-bê {danh (r)}
VI

biển Ca-ri-bê {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Ca-ri-bê