Dịch từ "biển Cát-xơ-pi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Cát-xơ-pi" trong tiếng Anh

biển Cát-xơ-pi {danh (r)}
VI

biển Cát-xơ-pi {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Cát-xơ-pi