Dịch từ "biển Ban Tích" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Ban Tích" trong tiếng Anh

biển Ban Tích {danh (r)}
VI

biển Ban Tích {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Ban Tích (từ khác: biển Baltic)

Cách dịch tương tự của từ "biển Ban Tích" trong tiếng Anh

biển danh từ
ban danh từ
ban động từ