Dịch từ "biển Ả Rập" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển Ả Rập" trong tiếng Anh

biển Ả Rập {danh (r)}
VI

biển Ả Rập {danh từ riêng}

1. địa lý
biển Ả Rập

Cách dịch tương tự của từ "biển Ả Rập" trong tiếng Anh

đại từ
English
biển danh từ