Dịch từ "biền ngẫu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biền ngẫu" trong tiếng Anh

biền ngẫu {danh}
EN
VI

biền ngẫu {danh từ}

biền ngẫu

Cách dịch tương tự của từ "biền ngẫu" trong tiếng Anh

biền biệt tính từ
biền văn danh từ
English