Dịch từ "biếu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biếu" trong tiếng Anh

biếu {động}
biếu không {tính}
EN
đồ biếu {danh}
EN
sự biếu {danh}
VI

biếu {động từ}

biếu (từ khác: ban, cho, đưa)