Dịch từ "biết về" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết về" trong tiếng Anh

biết về {động}
EN
VI

biết về {động từ}

biết về

Ví dụ về cách dùng từ "biết về" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

VietnameseHầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Vietnamesekể cho ai biết thêm về việc gì
Vietnamesethể hiện sự biết ơn về
Vietnamesethể hiện sự biết ơn về

Cách dịch tương tự của từ "biết về" trong tiếng Anh

biết động từ
English
về giới từ
English
đem về động từ
English
hướng về động từ
vụng về tính từ
vỗ về động từ
English
vốn thuộc về trạng từ
English
báo cáo về động từ
English
biết ngay rằng trạng từ
một cách vụng về trạng từ
English
biết lẽ phải tính từ
English
lấy làm tiếc về động từ
English
mơ về động từ
mò mẫm vụng về động từ
English
gọi về động từ
English
trở về động từ
English
rút quân về động từ