Dịch từ "biết suy nghĩ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết suy nghĩ" trong tiếng Anh

VI

biết suy nghĩ {tính từ}

biết suy nghĩ (từ khác: ân cần, chu đáo)

Cách dịch tương tự của từ "biết suy nghĩ" trong tiếng Anh

biết động từ
English
nghĩ động từ
quá trình suy nghĩ danh từ
English
thiếu suy nghĩ tính từ
English
trầm ngâm suy nghĩ động từ