Dịch từ "biết số lượng của cái gì" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết số lượng của cái gì" trong tiếng Anh

VI

biết số lượng của cái gì [ví dụ]

biết số lượng của cái gì (từ khác: nhớ tổng số của cái gì)
to keep count of sth

Ví dụ về cách dùng từ "biết số lượng của cái gì" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebiết số lượng của cái