Dịch từ "biết nghe lời" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết nghe lời" trong tiếng Anh

EN
VI

biết nghe lời {tính từ}

biết nghe lời (từ khác: biết vâng lời)

Cách dịch tương tự của từ "biết nghe lời" trong tiếng Anh

biết động từ
English
lời danh từ
English
biết vâng lời tính từ
English