Dịch từ "biết ngay rằng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết ngay rằng" trong tiếng Anh

biết ngay rằng {trạng}
VI

biết ngay rằng {trạng từ}

biết ngay rằng (từ khác: thoáng qua, liếc qua)

Ví dụ về cách dùng từ "biết ngay rằng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biết ngay rằng" trong tiếng Anh

biết động từ
English
ngay tính từ
ngay trạng từ
biết ngay mà thán từ
English