Dịch từ "biết ngay mà" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết ngay mà" trong tiếng Anh

biết ngay mà {thán}
VI

biết ngay mà {thán từ}

biết ngay mà

Ví dụ về cách dùng từ "biết ngay mà" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biết ngay mà" trong tiếng Anh

biết động từ
English
ngay tính từ
ngay trạng từ
biết ngay rằng trạng từ